Členovia výboru

Každá členská cirkev (s výnimkou Starokatolíckej cikvi na Slovensku) má svojho zástupcu vo Výbore Slovenskej biblickej spoločnosti. Výbor riadi jej činnosť v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia, ktorý sa koná raz ročne.

V nasledujúcom zozname sú uvedené mená súčasných členov výboru (podľa abecedného poradia cirkvi):

Kucej_Peter

Mgr. Peter Kucej (Apoštolská cirkev na Slovensku)

"Je to úžasné že v našej krajine sa môže voľne šíriť a čítať Božie Slovo a takto je umožnené aj bežným ľuďom čítať Bibliu vo svojom rodnom jazyku, čo v minulosti (počas histórie kresťanstva) chýbalo a nebolo to takou samozrejmosťou. Slovenská biblická spoločnosť svojím poslaním umožňuje, aby sa Božie Slovo dostalo do našej spoločnosti a tak mohlo pôsobiť medzi ľuďmi všetkých vrstiev a týmto spôsobom formovať a meniť ľudské životy k lepšiemu."

 Kraljik_Darko_zms  

ThDr. Darko Kraljik (Bratská jednota baptistov na Slovensku)

"Cirkev Kristova stále stojí pred výzvou veľkého poslania, vydávať svedectvo všetkým ľuďom o tej úžasnej a veľkej Božej láske, zjavenej nám v Ježišovi Kristovi. Súčasťou tohto svedectva je aj šírenie Božieho slova, ktoré je písaným svedectvom o Ježišovi Kristovi. SBS svojou službou šírenia Božieho slova chce byť nástrojom cirkvi Kristovej v jej poslaní svedčiť o spáse v Ježišovi Kristovi všetkým ľuďom v našej generácii."

marfoldi_daniel

Daniel Márföldi, B.A. (Cirkev adventistov siedmeho dňa)

"Evanjelium obsiahnuté v Biblii je jedným z najväčších pokladov, ktoré ako ľudstvo vlastníme. Je pre nás veľkou prednosťou, že medzi mnohými národmi, ktoré môžu po ňom siahnuť vo vlastnom jazyku, sme aj my Slováci. Slovenská biblická spoločnosť významnou mierou prispieva k tomu, aby evanjelium v tejto forme bolo aktualizované pre všetky vrstvy našej rozmanitej spoločnosti."

 foto-jaroslav-madar  

Mgr. Ing. Jaroslav Maďar, PhD. (Cirkev bratská na Slovensku)

 

 

 

 sipka

Mgr. Ján Šípka (Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku) - podpredseda Výboru SBS

 

 

 

 kocev_1  

Mgr. Pavle Kocev (Evanjelická cirkev metodistická)

 

 

 

Kardis_Maria

doc. ThDr. Mária Kardis, PhD. (Gréckokatolícka cirkev na Slovensku)

"Som rada, že sa môžem pričiniť k dielu šírenia Božieho Slova hľadajúcim Boha. Ono dáva zmysel ľudskému životu, a preto činnosť Slovenskej biblickej spoločnosti je veľmi prospešná pre dnešného človeka."

Pruzinsky_Stefan

prot. doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD. (Právoslávna cirkev na Slovensku)

"Slovenská biblická spoločnosť je organizácia, v ktorej sa rodí veľa dobrých plánov a aktivít pre šírenie Božieho slova pre dobro a spásu nášho národa. Úprimne prajem Slovenskej biblickej spoločnosti, aby sa vždy našlo veľa ľudí, ktorí jej budú pomáhať a zároveň sa inšpirovať výsledkami jej práce vo svojom každodennom živote."

 Semjan  

Mgr. Ján Semjan (Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku)

"Svet v Knihe kníh dostal to najdôležitejšie posolstvo pre naplnený život. Poslaním Biblickej spoločnosti je odovzdávať toto posolstvo ďalej, tlmočiť ho v zrozumiteľnom jazyku a prístupným spôsobom všetkým vekovým, sociálnym a iným kategóriam. Samotné oslovenie čitateľa/poslucháča už nie je len dielom ľudskej činnosti, je to však sejba, ktorej poslanie prijímame a veríme, že tak ako každá sejba i táto povedie k slávnej žatve."

Vilhan_Pavel_zms

 SSDr. Pavel Vilhan, PhD. (Rímskokatolícka cirkev na Slovensku) - predseda Výboru SBS

"Aj keď už dnes nie je vôbec ťažké dostať sa k Biblii, človek pri jej čítaní zisťuje, aký by mohol byť jeho život iný, podstatne bohatší, keby s ňou našiel spoločnú reč. Bohu totiž záleží na tom, aby mu ľudia rozumeli. A neustále hľadá spôsoby, ako človeka osloviť, aby mu ponúkol plnohodnotný život. Vďaka členstvu v Slovenskej biblickej spoločnosti sa mi rozšíril pohľad na vlastný život aj na život ostatných ľudí, ktorých sa Boh svojím slovom dotkol. Navyše mám teraz jedinečnú príležitosť aktívne sa podieľať na zbližovaní ľudí s Bohom v rodnom jazyku cez jedinečný projekt vydania Slovenskej ekumenickej biblie a ďalších zaujímavých pomôcok k jeho štúdiu."

Členom Výboru SBS je aj riaditeľ SBS, ktorý má vo Výbore SBS poradný hlas.

Členom SBS sa môže stať každý, kto sa chce podieľať na jej činnosti: jednotlivý kresťan, kresťanská denominácia či kresťanská organizácia.