Spolupráca s cirkvami na Slovensku

Slovenská biblická spoločnosť pracuje od svojho vzniku na ekumenickej úrovni. Spolupracuje s dvanástimi kresťanskými cirkvami, ktoré pôsobia na Slovensku.

Menovite sú jej členmi (podľa abecedného poradia):

Apoštolská cirkev na Slovensku | www.acsr.sk

Bratská jednota baptistov na Slovensku | www.baptist.sk

Cirkev adventistov siedmeho dňa | www.casd.sk

Cirkev bratská na Slovensku | www.cb.sk

Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku | www.ecav.sk

Evanjelická cirkev metodistická | www.umc.sk

Gréckokatolícka cirkev | www.grkat.nfo.sk

Kresťanské zbory na Slovensku | www.krestanskezbory.sk

Pravoslávna cirkev | www.orthodox.sk

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

Rímskokatolícka cirkev | www.kbs.sk

Slovenská katolícka cirkev (Starokatolícka cirkev na Slovensku) | www.slovenski-katolici.sk