Práva a povinnosti členov

 1. Členské cirkvi s riadne zaplateným členským príspevkom majú právo:
  1. vymenúvať jedného zástupcu do Výboru SBS;
  2. zúčastňovať sa na riadení SBS, podávať návrhy, pripomienky a otázky k činnosti SBS prostredníctvom svojho zástupcu vo Výbore SBS;
  3. zúčastňovať sa, diskutovať, podávať návrhy a hlasovať na Valnom zhromaždení SBS prostredníctvom nominovaných delegátov;
  4. byť informované o činnosti SBS;
  5. voliť a byť volené prostredníctvom svojich zástupcov do orgánov SBS v zmysle Stanov SBS.
 2. Kolektívni členovia SBS majú právo:
  1. podporovať činnosť SBS a zapájať sa do realizácie jej programu;
  2. podávať návrhy, pripomienky a otázky k činnosti SBS;
  3. zúčastňovať sa, diskutovať, podávať návrhy a hlasovať na Valnom zhromaždení SBS prostredníctvom svojich nominovaných delegátov;
  4. byť informovaní o činnosti SBS;
  5. voliť a byť volení prostredníctvom svojich zástupcov do orgánov SBS v zmysle Stanov SBS.
 3. Individuálni a čestní členovia SBS majú právo:
  1. podporovať činnosť SBS a zapájať sa do realizácie jej programu;
  2. podávať návrhy, pripomienky a otázky k činnosti SBS;
  3. zúčastňovať sa, diskutovať a podávať návrhy na Valnom zhromaždení SBS;
  4. byť informovaní o činnosti SBS;
  5. individuálni členovia majú na Valnom zhromaždení SBS právo hlasovať, voliť a byť volení do orgánov SBS v zmysle Stanov SBS;
  6. čestní členovia majú na Valnom zhromaždení SBS poradný hlas.
 4. Povinnosti členov SBS:
  1. aktívne spolupracovať pri realizácii programu SBS a podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom SBS;
  2. platiť pravidelný ročný členský príspevok na podporu činnosti SBS do konca príslušného kalendárneho roka;
  3. pravidelne a aktívne sa zúčastňovať na stretnutiach vyplývajúcich z členstva (Valné zhromaždenie SBS a pod.);
  4. dodržiavať Stanovy SBS.