Vaša podpora je dôležitá

Induktívne štúdium Biblie

Induktívne štúdium Biblie je pozeranie na pasáž v Biblii nanovo, bez znalosti akýchkoľvek predpokladov. Kladením určitých otázok Písmu dovoľujeme, aby nám samo diktovalo, čo sa učíme. 

Induktívne štúdium Biblie pozostáva z troch základných častí. Všetky tri sú dôležité a nie je vhodné ich preskakovať.

1. Pozorovanie (Čo sa tu deje alebo píše?) 
Všímame si kontext študovaného oddielu a jeho obsah, kladieme reportérske otázky (7 otázok hľadajúcich fakty): 
Kto? Ľudia
Kde? Miesto
Kedy? Čas
Čo? Hlavná udalosť
Ako? Metóda/spôsob
Prečo? Dôvod/cieľ
Takže? Výsledok

2. Interpretácia (Čo to znamená?) 
Pýtame sa, aký význam má to, čo sme pozorovali.
- všimni si ako autor zameriava pozornosť na hlavnú udalosť (opakovanie, porovnávanie, kontrast, stupňovanie);
- nájdi vysvetlenie špeciálnych a neznámych slov v slovníku;
- na mape si pozri miesta a geografické lokality a ich význam;
- ujasni si nejasnosti a myšlienky, ktorým nerozumieš v komentári;
- polož si aj osobné otázky, napr.: Ako by som sa cítil, keby sa to stalo mne? Aké by to bolo, keby som ja dostal tento list? Čo tým chcel autor vyjadriť? 
- zhrň tieto fakty a ich implikácie do uceleného a zmysluplného celku.

3. Aplikácia (Aké sú možné aplikácie pre nás?)
- Čo mi chce text povedať dnes? Čo s ním mám urobiť?
- Čo nové som sa naučil(a) o Bohu? Za čo Mu môžem ďakovať a oslavovať Ho?
- V čom sa podobám na týchto ľudí? V čom sú moje potreby rovnaké?
- Koho príklad by som mal(a) nasledovať alebo sa mu vyhnúť?
- Ako mi môže Božie riešenie tohto problému pomôcť v mojej situácii?
- Aká moja slabosť, v ktorej potrebujem Božiu pomoc, vyšla na povrch? Aký hriech musím vyznať?
- Mám niečo zmeniť vo svojom živote? Aké praktické kroky ma tento text vedie urobiť? 
- Akú životnú pravdu odhaľuje táto udalosť? Ako sa môžem s touto pravdou podeliť s ostatnými?
- Aká je moja modlitba vychádzajúca z tohto štúdia?

Ako študovať knihu induktívne

Skúsme sa teraz pozrieť na to ako biblickú knihu alebo pasáž študovať induktívne. Ako môžeme študovať Bibliu čo najlepšie, aby sme objavili zmysel textu a následne ho aj aplikovali vo svojom živote. Zároveň sa naučíme ako pripraviť biblické štúdium, aby sa aj ostatní členovia skupinky zapojili do objavovania zmyslu textu, a aby sme im ho pomohli aplikovať v ich živote.

1) Prečítaj si celú knihu, ktorú študuješ. Urobíš si tým o nej prehľad. Zapíš si hlavné témy.

2) Zisti si všetko čo môžeš o historickom pozadí knihy. To ti umožní dívať sa na oddiel očami toho, komu bola písaná. Keď budeš mať tieto informácie, môžeš lepšie porozumieť významu oddielu.

  1. pomôcku môžeš použiť: mapy (biblické aj súčasné), Biblický slovník (pomôže objasniť neznáme slová, výrazy, aj stručný historický pohľad), farebné ceruzky (pomôžu zvýrazniť objavené slová, fakty a súvislosti), prípadne vytlačený, alebo okopírovaný odsek, ktorý študuješ (môžeš si priamo do textu robiť poznámky, značky a pod.)

3) Preštuduj si celý oddiel sám/sama. Tu sú tri základné otázky, ktoré si musíš položiť: Čo tento oddiel hovorí? (pozorovanie) Čo tento oddiel znamená? (interpretácia)Čo táto pasáž znamená pre mňa? (aplikácia). Potrebné sú všetky tri typy otázok.

4) Otázky pre pozorovanie. Musíš sa stať akoby novinárom, ktorý "vyhrabáva" všetky dôležité fakty. Robí sa to takto:
- Kto: mená, ľudia, ktorým to bolo písané.
- Kde: miesto, oblasť.
- Kedy: obdobie v roku, miesto v biblickej histórii.
- Čo: kľúčové slovesá, udalosť, ktorá sa odohráva, definícia slov.
- Prečo: dôvod, pre ktorý autor použil práve tento materiál, motívy postáv.
- Ako: akými prostriedkami podáva autor materiál: príbeh, citát, podobenstvo, učenie.

5) Otázky pre interpretáciu. Účelom interpretácie je zistiť význam textu pre ľudí, ktorým bol adresovaný.
- Prečo je použité určité slovo alebo fráza?

- Čo sa snaží autor vyjadriť?
- Prečo sa tým zaoberá?

6) Otázky pre aplikáciu. Keď objavíš ústrednú pravdu oddielu, budeš chcieť zistiť, aké použitie má táto pravda v dnešnej dobe pre teba. Pomôcť ti pomôžu nasledujúce otázky:
- Čo z tohto oddielu je už súčasťou môjho zmýšľania?
- Čo nového som sa z tohto oddielu naučil o Bohu a o sebe?
- V čom musím zmeniť svoje myslenie?
- Čo je už súčasťou môjho konania?
- Čo potrebujem zmeniť vo svojom konaní?

Zameraj sa na jeden hlavný bod aplikácie ako výsledok štúdia. Naše štúdium nie je len intelektuálnym cvičením, ale dúfame, že aj cvičením v zmene životov.

(Zdroj: Vysokoškolské biblické hnutie)                                                                                               späť na štúdium Biblie