Vaša podpora je dôležitá

Metódy pozorovania pri štúdiu Biblie

Najznámejšími metódami pozorovania pri štúdiu Biblie sú:

1. Zhrnutie.

Metóda vhodná pre dlhšie úseky, zvlášť príbehov, pretože sa môžu rozdeliť na kratšie časti a skupinka na nich môže po dvojiciach pracovať. Nie je vhodná na notoricky známe príbehy. Najlepšie funguje pri príbehoch s vyvrcholením na konci. 
Rozdeľ úsek medzi skupinku. Každá dvojica nech pozorne zosumarizuje text a podelí sa o to s ostatnými. Povzbuď ostatných, aby sa pýtali otázky .

Príklady textov: 2.Moj. 15, Daniel 9, 1. Kr.8. 23-53, Mt. 6.9-13

2. Parafrázovanie.

Vhodné pre pasáže, ktoré sú pomerne známe, ale nie vždy správne pochopené. Cieľom je preloženie textu do každodenného jazyka. 
Najlepšie je, ak jednotlivci prekladajú jednu frázu, nemusí to byt' celý verš. Zostať vždy zameraný na študovaný text!!

Príklady textov: Kol.1.15-23,

3. Porovnanie.

Porovnanie dvoch textov od toho istého autora alebo porovnanie podobných tém. Členovia skupinky si všímajú podobnosti, rozdiely, zdôraznené myšlienky a pod.

Príklady textov: Začiatky Pavlových listov, Iz. 40-55

4. Kreslenie. 
Vhodné napríklad pri Zjavení. Táto technika pomôže skupinke nájsť zmysel týchto pasáží. V niektorých prípadoch si uvedomíme, že tie obrazy sa nedajú ľahko namaľovať, takže by sme ich mali brať skôr metaforicky než doslovne. Na druhej strane, príbeh o Noemovej arche sa dá ľahko nakresliť, takže by sme ju mali brať doslovne. 
Príklady textov: Daniel 7

5. Interview.

  1. a) Vedúci si pripraví zopár novinárskych otázok pre postavy vystupujúce v texte. Tieto rozdá skupinke, ktorá v dvojiciach robí interview. Jeden z dvojice je novinár a druhý je postava z textu. Novinár má "vstupovať ako novinár" - pýtať sa doplňujúce otázky, sondovať, skúmať, hľadať vysvetlenia. Po každej otázke si jednotlivci vymenia úlohy. Keď dvojica vyčerpá všetky otázky, zaznačí si tie, na ktoré nemohla adekvátne odpovedať a vráti sa k nim pri diskusii v skupinke.

Príklady textov: List Filemonovi

Pre Pavla: Aký je tvoj vzťah k Filemonovi ? 
Pre Onesima: Ako ťa ovplyvnil Pavol? 
Pre Pavla: Aké máš pocity z toho, že posielaš Onesima späť k Filemonovi ? 
Pre Pavla: Prečo posielaš Onesima späť k Filemonovi? 
Pre Onesima: Prečo ideš späť k Filemonovi? 
Pre Filemona: Prečo by si mal prijať Onesima späť? 
Pre Filemona: Ako tvoja kresťanská viera zmenila tvoj pohľad na Onesima?

  1. b) Členovia skupinky sa sami rozhodnú aké otázky sa budú pýtať. Skupinka strávi niekoľko minút formulovaním dlhého zoznamu otázok, ktoré by sa chceli spýtať postáv z textu a potom vyberú 6 - 8, ktoré použijú. Vedúci by mal mať dve alebo tri dobré otázky, ktoré by pridal do zoznamu pre prípad, že skupina by zabudla na niektoré významné aspekty oddielu. Toto zaručí, že dôležité veci sa dostanú do diskusie.

POZOR!!!!

- táto metóda je vhodná len pre príbehy, alebo ak úsek obsahuje autorov osobný postoj;
- odpovede musia prichádzať zo študovaného textu;
- dajte pozor, aby sa skupina neodklonila od témy.

(Zdroj: MORRIS, Karen - MORRIS, Rod: Leading Better Bible Studies. Sydney: Aquila Press, 1997. Preklad: Vysokoškolské biblické hnutie, Valeková Silvia)                                                                                                       späť na štúdium Biblie