Vaša podpora je dôležitá

10 vecí, ktoré môže čítanie Biblie spôsobiť

1. Biblia prebúdza vieru, zdroj všetkej poslušnosti.
„Teda viera je z hlásania, a hlásanie z Kristovho slova." Rim 10,17
2. Biblia oslobodzuje od hriechu.
„Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí." Jn 8,31-32
3. Biblia oslobodzuje od satana.
„Pánov služobník sa však nesmie púšťať do sporov, ale má byť láskavý k všetkým, schopný učiť a trpezlivý v nešťastí. Musí vedieť vľúdne karhať protivníkov; možno im raz Boh dá konať pokánie, aby poznali pravdu a unikli z diablovho osídla, do ktorého sa dali chytiť a boli mu po vôli." 2Tim 2,24-26
4. Biblia posväcuje.
„Posväť ich v pravde; tvoje slovo je pravda!" Jn 17,17
5. Biblia zbavuje korupcie a posilňuje zbožnosť.
„Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a konajúcou mocou. Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste prostredníctvom nich mali účasť na Božej prirodzenosti a unikli záhube, ktorú vo svete spôsobuje žiadostivosť." 2Pt 1,3-4
6. Biblia poskytuje lásku.
„Modlím sa, aby vaša láska čoraz väčšmi rástla v poznaní a v každej skúsenosti.." Flp 1,9
„Cieľom takéhoto napomínania je láska prameniaca z čistého srdca, z dobrého svedomia a úprimnej viery." 1Tim 1,5
7. Biblia zachraňuje.
„Dávaj pozor na seba a na učenie; buď v tom vytrvalý. Lebo ak toto budeš robiť, zachrániš aj seba aj tých, čo ťa počúvajú." 1Tim 4,16
„Preto vám v dnešný deň vyhlasujem, že som čistý od krvi všetkých, lebo som vám ohlasoval celú Božiu vôľu, nič som nezamlčal." Sk 20,26-27
„..a všemožnou neprávosťou bude zvádzať tých, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení." 2Tes 2,10
8. Biblia dáva radosť.
„Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná." Jn 15,11
9. Biblia zjavuje Boha.
„Hospodin sa ďalej zjavoval v Šíle. Tam sa zjavoval Samuelovi vo svojom slove." 1Sam 3,21
10. Preto je Biblia základom pre môj šťastný domov, život, službu, a nádej pre večnosť s Bohom.

(Zdroj: PIPER, John: 10 Things the Bible can do. 2012. At: http://www.desiringgod.org/)                   späť na štúdium Biblie