Vaša podpora je dôležitá

Každá členská cirkev Slovenskej biblickej spoločnosti (SBS) má právo nominovať do Výboru SBS jedného zástupcu. Funkčné obdobie člena Výboru SBS trvá štyri roky. V súčasnosti má vo Výbore SBS zástupcu každá členská cirkev, okrem Starokatolíckej cirkvi na Slovensku.

V nasledujúcom zozname sú uvedené  mená súčasných členov Výboru SBS:

Apoštolská cirkev na Slovensku Mgr. Peter Kucej
Bratská jednota baptistov na Slovensku ThDr. Darko Kraljik
Cirkev adventistov siedmeho dňa Daniel Márföldi, B.A.
Cirkev bratská na Slovensku Mgr. Slavomír Poloha (podpredseda Výboru SBS)
Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku Mgr. Milan Krivda
Evanjelická cirkev metodistická prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku Dipl.-Theol.Univ. Ján Krupa
Právoslávna cirkev na Slovensku ThDr. Štefan Pružinský, PhD.
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Mgr. Ján Semjan
Rímskokatolícka cirkev na Slovensku S.S.Dr. Pavel Vilhan, PhD. (predseda Výboru SBS)

Členom Výboru SBS je aj riaditeľ SBS, v súčasnosti Pavol Krasnocvetov, ktorý má vo Výbore SBS poradný hlas.

 

Funkcie Výboru SBS:

* riadi činnosť SBS v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia SBS; v prípade potreby zriaďuje odborné komisie (napr. prekladateľstké, edičné, redakčné a pod.), zadáva im úlohy a kontroluje ich plnenie;

* určuje stratégiu činnosti SBS v súlade so stanovami SBS, uzneseniami Valného zhromaždenia SBS a smernicami Spojených biblických spoločností (United Bible Societies - UBS);

* schvaľuje rozpočet a pomáha pri získavaní zdrojov do rozpočtu;

* schvaľuje edičný plán a sleduje jeho realizáciu;

* schvaľuje vnútorné smernice SBS;

* zvoláva Valné zhromaždenie SBS (konané raz ročne);

* prijíma riaditeľa SBS do pracovného pomeru na základe výberového konania a po konzultácii s UBS a ukončuje s ním pracovný pomer po konzultácii z UBS;

* určuje výšku ročného členského príspevku;

* rieši disciplinárne otázky členov SBS;

* menuje likvidačnú komisiu;

* zodpovedá za svoju činnosť Valnéhu zhromaždeniu SBS.