Slovenský ekumenický preklad

"Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj boli povolaní k jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých." Ef 4,4-6

Aby Slovenská biblická spoločnosť odpovedala na potreby domáceho obyvateľstva, takmer dvadsať rokov koordinovala práce prekladateľov pracujúcich na prvom slovenskom ekumenickom preklade Biblie, ktorý bol slávnostne uvedený 10. decembra v roku 2007. Na slávnosti konanej v štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici prítomní prehlásili: „Slovensko už svoju ekumenickú Bibliu má! S radosťou a vďačnosťou sme si v tejto jedinečnej chvíli uvedomovali, že mnohí túžili vidieť, čo my vidíme a nevideli, a počuť, čo my počujeme, a nepočuli."
Biblie k clanku zms

 

Na slovenskom ekumenickom preklade pracoval tím odborníkov z členských cirkví SBS, ktorých mená sú a budú uvedené v tiráži každého vydania. Ich zámerom bolo pretlmočiť biblické posolstvo z pôvodných jazykov, z hebrejčiny a gréčtiny, do súčasnej, zrozumiteľnej slovenčiny.

Tým si ekumenický preklad získal miesto medzi doslovným prekladom Písma a modernými (parafrázovanými) prekladmi. Preklad je určený každému, bez ohľadu na príslušnosť ku konfesii. Hlavným poslaním prekladu je zjednocovať.

 

Nová Slovenská ekumenická Biblia (2015)

Od spomínaného prvého kompletného vydania sa zozbieralo približne 1600 pripomienok od odborníkov teológov a biblistov, ako aj od čitateľov Biblie. Tieto pripomienky sa týkali gramatiky, štylistiky, ale vyskytli sa aj pripomienky teologického rázu. Za účelom posúdenia boli oslovené členské cirkvi Slovenskej biblickej spoločnosti, aby menovali odborníkov, ktorí by posúdili relevantnosť týchto pripomienok. Boli zostavené: Sekcia pre Starú zmluvu, ktorú viedla doc. ThDr. Sidňonia Horňanová, PhD.; a Sekcia pre Novú zmluvu, ktorú viedol prof. ThDr. PhDr. Imre Peres, PhD. Tieto tímy posúdili spomínané pripomienky, a tie z nich, ktoré boli opodstatnené, zapracovali do textu Slovenskej ekumenickej Biblie.
O pripravovanej Biblii môžeme hovoriť aj ako o novej, pretože bude obsahovať dva nové prvky a to krížové odkazy a úvody k jednotlivým biblickým knihám. Krížové odkazy, pre tých čitateľov, ktorí si nie sú istí o čom hovoríme, sú súradnice za niektorými veršami Biblie, ktoré hovoria o tom, ktoré iné verše sú s týmto veršom spriaznené. Krížové odkazy sú dôležitým dodatkom k samotnému biblickému textu a umožňujú lepšie pochopenie jeho významu a dávajú ho do súvislosti s ostatnými časťami Biblie. Úvody k biblickým knihám nám zas približujú okolnosti vzniku jednotlivých biblických kníh. V krátkosti opisujú historickú situáciu, hovoria o dobe vzniku, o autorovi a spomínajú významné okolnosti, ktoré vplývali na konečnú podobu textu.

Toto nové vydanie Slovenskej ekumenickej Biblie bude dostupné pravdepodobne na jeseň roku 2015. Veríme, že si ho obľúbite, a že na Slovensku, a všade tam kde sa bude čítať, pomôže k lepšiemu porozumeniu Božieho odkazu.

Viac informácií o chystanom vydaní Slovenskej ekumenickej Biblie.

Pri šálke s tajomníkom Slovenskej biblickej spoločnosti o pripravovanom vydaní Slovenskej ekumenickej Biblie.